Dr Jakub M.Łukasiewicz

339. Palermo (12).jpg

- adiunkt -

      - Uniwersytet Rzeszowski -          

- Kolegium Nauk Społecznych -  

-Instytut Nauk Prawnych-

-  Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Handlowego -

ul. Grunwaldzka 13, pok.10 (parter)

35-068 Rzeszów

kontakt; j.m.lukasiewicz@wp.pl

https://orcid.org/0000-0002-8818-9885

Jakub M. Łukasiewicz - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego Kolegium Nauk Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczący składu orzekającego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.  Wykładał na uniwersytetach w Sewilli i Walencji (Hiszpania), w Koszycach (Słowacja), w Reggio di Calabria (Włochy), w Brnie (Czechy), we Lwowie (Ukraina) oraz na Waseda University i Chuo University w Tokio, Takasaka University w Takasaki i Doshisha University w Kioto (Japonia). Odbył też staż w kancelarii Clime Time Solicitors w Birmingham (Wielka Brytania).  W 2019 roku, przez ponad trzy miesiące, przebywał na Uniwersytecie w Reggio di Calabria w charakterze visting professor. Na macierzystej uczelni pełnił funkcję Kierownika Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Rzecznika dyscyplinarnego ds. Studentów. W przeszłości Dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji oraz Wiceprezes  rzeszowskiego Oddziału TNOiK (rok założenia 1925). Był też arbitrem i mediatorem w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym-Arbitrażowym.

Współredaktor naukowy monografii z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego:

- „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I”, Toruń 2015,

- „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne, tom II”, Toruń 2015, 

- „Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom I - Część ogólna i Prawo rzeczowe” , Rzeszów 2016,

- „Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom II - Zobowiązania i Spadki”, Toruń 2016,  

- „Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym”, Toruń 2017,   

- „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa", Toruń 2019,

 

Współautor trzech podręczników:

-"Instytucje prawa rodzinnego", Warszawa 2014

- "Instytucje prawa rzeczowego", Warszawa 2016.

- „Family Law in Poland”, Rzeszów 2018.

Współautor podręcznika:

Prawo rodzinneWarszawa 2021.

Współautor

Zarysu metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych” Warszawa 2014.  

"Chińskie prawo rodzinne - zagadnienia wybrane", Toruń 2020 

"Outline and New Developments of Japanese Inheritance Law," Toruń 2021 - w druku

Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa rodzinnego w tym m.in. monografii „Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym”, Warszawa 2018. 

Podczas pracy dydaktycznej prowadził ćwiczenia i wykłady z prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, mediacji sądowych i pozasądowych, a także wykłady w zakresie ochrony praw pacjenta oraz angielskojęzyczny przedmiot Family Law in Poland. 

Organizator cyklu konferencji z zakresu prawa rodzinnego.

Organizator prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa:

- kursów (zarząd nieruchomościami),

- studiów podyplomowych (zarządzanie systemem ochrony zdrowia, mediacje sądowe i pozasądowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

- oraz szkoleń (podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych, aspekty finansowe karty nauczyciela, nowelizacja ustawy o systemie oświaty i karta nauczyciela, zarządzanie zasobami ludzkimi). 

Wspólnik prowadzonego w ramach sp.c. Wydawnictwa Legal Publishing House.