top of page

Dr Jakub M.Łukasiewicz

339. Palermo (12).jpg

- adiunkt -

      - Uniwersytet Rzeszowski -          

- Kolegium Nauk Społecznych -  

-Instytut Nauk Prawnych-

-  Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Handlowego -

ul. Grunwaldzka 13, pok.10 (parter)

35-068 Rzeszów

kontakt; j.m.lukasiewicz@wp.pl

https://orcid.org/0000-0002-8818-9885

Jakub M. Łukasiewicz - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego Kolegium Nauk Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. członek składu orzekającego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie. W przeszłości pełnił funkcję Kierownika Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Rzecznika dyscyplinarnego ds. Studentów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Był też Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Mediacji oraz Wiceprezesem  rzeszowskiego Oddziału TNOiK . Przez wiele lat arbiter i mediator w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym-Arbitrażowym

 

Gościnnie wykładał na uniwersytetach w Sewilli i Walencji (Hiszpania), Koszycach (Słowacja), Reggio Calabria (Włochy), Brnie (Czechy), Lwowie (Ukraina) oraz na Waseda University i Chuo University w Tokio, Takasaki University w Takasaki i Doshisha University w Kioto (Japonia). Odbył też staż w kancelarii radców prawnych w Birmingham (Wielka Brytania) oraz trzymiesięczny staż na Uniwersytecie "Mediterranea" (Włochy).

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa rodzinnego w tym m.in. monografii

- Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2018,

- Prawne aspekty zmiany płci w wybranych systemach europejskich, Warszawa 2022 

- Komentarz do art 128-144(1) [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red. M.Załucki), Warszawa 2023.

Współautor:

Zarysu metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Warszawa 2014.  

Chińskie prawo rodzinne - zagadnienia wybrane, Toruń 2020 

- Outline and New Developments of Japanese Inheritance LawToruń 2021

Współautor czterech podręczników w tym:

Prawo rodzinneWarszawa 2021.

Współredaktor naukowy monografii z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego w tym m.in.:

- Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I, Toruń 2015,

- Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne, tom II, Toruń 2015, 

- Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom I - Część ogólna i Prawo rzeczowe , Rzeszów 2016,

- Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom II - Zobowiązania i Spadki, Toruń 2016,  

- Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017,   

- Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa, Toruń 2019,

Podczas pracy dydaktycznej prowadził ćwiczenia i wykłady z prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, mediacji sądowych i pozasądowych, a także wykłady w zakresie ochrony praw pacjenta oraz angielskojęzyczny przedmiot Family Law in Poland. 

Organizator cyklu konferencji z zakresu prawa rodzinnego.

Organizator prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa:

- kursów (zarząd nieruchomościami),

- studiów podyplomowych (zarządzanie systemem ochrony zdrowia, mediacje sądowe i pozasądowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

- oraz szkoleń (podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych, aspekty finansowe karty nauczyciela, nowelizacja ustawy o systemie oświaty i karta nauczyciela, zarządzanie zasobami ludzkimi). 

Wspólnik prowadzonego w ramach sp.c. Wydawnictwa Legal Publishing House.

Stała współpraca merytoryczna z kancelarią Studio Piemonte (Włochy) 

https://studiopiemonte.com/en/

bottom of page