top of page

 - Galeria wybranych publikacji -

KODEKS CYWILNY W UCHWAŁACH SĄDU NAJWYZSZEGO, TOM 2, CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE

(wsp.red.M.Antas)

 

Wszelkie bazy i zbiory orzecznictwa dostępne m.in. w internetowych systemach informacji prawnej zawierają obszerne uzasadnienia. Tymczasem niniejsza publikacja stanowi bogaty zbiór uchwał Sądu Najwyższego wraz z syntetyczną argumentacją zawartą w ich uzasadnieniach. Pozwala to Czytelnikowi zapoznać się z przeglądem najważniejszych linii orzeczniczych bez konieczności lektury całych orzeczeń.
Autorzy zwrócili szczególną uwagę na to, aby wyeksponować dominujące nurty orze-
cznicze. Ograniczenie opracowania do uchwał wynika z charakteru tych orzeczeń, które w przeciwieństwie do wyroków i postanowień przeznaczone są do rozstrzygania abstrakcyjnych zagadnień prawnych, które wywołały kontrowersje w praktyce.

Dostęp otwarty; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15172

PRAWO ALIMENTACYJNE - ZAGADNIENIA SYSTEMOWE I PROCEDURALNE, TOM II

Monografie z cyklu pt. „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe” stanowią nowatorski przegląd zagadnień alimentacji, których kompozycja stanowi odpowiedź doktryny na potrzeby praktyki. Publikacje zawierają rozważania istotne w pracy zawodowej adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz innych osób pracujących z dłużnikami i wierzycielami alimentacyjnymi. Jednocześnie walory naukowe opracowań pozwalają na wskazanie ich znaczenia dla pracowników naukowych, a także studentów prawa i kierunków związanych z pomocą społeczną czy naukami o rodzinie. Jest to interesujący zbiór studiów oparty na bogatym orzecznictwie oraz doświadczeniu zawodowym osób, które łączą pracę naukową z praktyką. To pozwala na sięgnięcie przez czytelnika do informacji odpowiednio pogłębionej i usystematyzowanej, odnoszącej się również do tych sfer tytułowego problemu, które nie zawsze były dotąd przedmiotem pogłębionej analizy w doktrynie prawa i szerzej-nauk społecznych. Publikacje te, ze względu na wagę i skomplikowany charakter poruszanych w nich problemów, mogą również stać się inspiracją do dalszych rozważań […].  dr hab. Andrzej Zieliński, emerytowany profesor UKSW

KODEKS CYWILNY W UCHWAŁACH SĄDU NAJWYZSZEGO, TOM 1, CZĘŚĆ OGÓLNA I PRAWO RZECZOWE

(wsp.red.M.Antas)

 

Wszelkie bazy i zbiory orzecznictwa dostępne m.in. w internetowych systemach informacji prawnej zawierają obszerne uzasadnienia. Tymczasem niniejsza publikacja stanowi bogaty zbiór uchwał Sądu Najwyższego wraz z syntetyczną argumentacją zawartą w ich uzasadnieniach. Pozwala to Czytelnikowi zapoznać się z przeglądem najważniejszych linii orzeczniczych bez konieczności lektury całych orzeczeń.
Autorzy zwrócili szczególną uwagę na to, aby wyeksponować dominujące nurty orze-
cznicze. Ograniczenie opracowania do uchwał wynika z charakteru tych orzeczeń, które w przeciwieństwie do wyroków i postanowień przeznaczone są do rozstrzygania abstrakcyjnych zagadnień prawnych, które wywołały kontrowersje w praktyce.

Dostęp otwarty; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15173

PRAWO ALIMENTACYJNE - ZAGADNIENIA SYSTEMOWE I PROCEDURALNE, TOM I

Monografie z cyklu pt. „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe” stanowią nowatorski przegląd zagadnień alimentacji, których kompozycja stanowi odpowiedź doktryny na potrzeby praktyki. Publikacje zawierają rozważania istotne w pracy zawodowej adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz innych osób pracujących z dłużnikami i wierzycielami alimentacyjnymi. Jednocześnie walory naukowe opracowań pozwalają na wskazanie ich znaczenia dla pracowników naukowych, a także studentów prawa i kierunków związanych z pomocą społeczną czy naukami o rodzinie. Jest to interesujący zbiór studiów oparty na bogatym orzecznictwie oraz doświadczeniu zawodowym osób, które łączą pracę naukową z praktyką. To pozwala na sięgnięcie przez czytelnika do informacji odpowiednio pogłębionej i usystematyzowanej, odnoszącej się również do tych sfer tytułowego problemu, które nie zawsze były dotąd przedmiotem pogłębionej analizy w doktrynie prawa i szerzej-nauk społecznych. Publikacje te, ze względu na wagę i skomplikowany charakter poruszanych w nich problemów, mogą również stać się inspiracją do dalszych rozważań […].  dr hab. Andrzej Zieliński, emerytowany profesor UKSW

WOKÓŁ PROBLEMATYKI MAŁŻEŃSTWA W ASPEKCIE MATERIALNYM I PROCESOWY

(wsp.red. A.M.Arkuszewska,A.Końciółek) 

Monografia zawiera publikacje z zakresu prawa rodzinnego skoncentrowanego na problematyce małżeństwa w aspekcie materialnym i proceoswym. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w referatach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu Osób, które wspierając merytorycznie ideę powstania tej księgi, włączyły się w projekt zawiązanej grupy naukowej. Dzięki temu dokonana została szczegółowa i kompleksowa ocena spójności systemu prawa małżeńskiego w ujęciu historycznym, aksjologicznym, dogmatyczno-prawnym, pragmatycznym i funkcjonalno-celowościowym. W projekcie uczestniczyło 26 autorów, w tym 3 w stopniu profesora zwyczajnego, 7 w stopniu doktora habilitowanego, 11 doktorów oraz 5 pracowników naukowych i praktyków w stopniu magistra. Są to przedstawiciele dwunastu ośrodków naukowych.

 

z.jpg
Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych
(wsp.red. M.Załucki)
W 2015 roku zapoczątkowany został na Uniwersytecie Rzeszowskim cykl ogólnopolskich konferencji naukowych w zakresie szeroko pojmowanego prawa rodzinnego. Efektem tych konferencji były znane i cenione w środowisku naukowym monografie pt.: Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I, pod red. J.M. Łukasiewicza oraz I. Ramus,  Toruń 2015, ss. 474 , Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne, tom II, pod red. J.M. Łukasiewicza oraz I. Ramus,  Toruń 2015, ss. 427 , Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, por. red. J.M.Łukasiewicza, A.M.Arkuszewskiej oraz A.Kościółek, Toruń 2017, ss. 548 . Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w refera­tach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu Osób, które wspierając merytorycz­nie ideę powstania tej księgi, włączyły się w projekt zawiązanej grupy naukowej. Dzięki temu dokonana została szczegółowa i kompleksowa ocena współczesnego prawa rodzinnego i spadkowego w perspektywie zachodzących przemian technologicznych i społecznych. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele z 14 ośrodków naukowych. Merytoryczną ocenę poszczególnych rozdziałów przeprowadziło dziewię­ciu Recenzentów.

ZARYS METODYKI PRACY MEDIATORA W SPRAWACH FISKALNYCH

 

Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. 
W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego

i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy.  Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. 

MAŁŻEŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MAJĄTKOWA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM

 

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa

z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione zostały

w niej konsekwencje prawne posiadania statusu współmałżonka.
Autor porusza w pracy m.in. takie zagadnienia jak: ewolucję małżeńskich stosunków majątkowych, zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania, majątkową współzależność małżeńską

w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, sytuację prawną małżonka przedsiębiorcy oraz wspólnika spółki osobowej

i kapitałowej,status prawny małżonka na gruncie przepisów --emerytalnych.

INSTYTUCJE PRAWA RODZINNEGO

 

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację wybranych instytucji prawa rodzinnego. Zawarte w książce rozważania teoretyczne zostały przedstawione w możliwie przejrzysty
i jasny sposób, pozwalający czytelnikowi na samodzielne studiowanie i zgłębianie tematyki. Pracę wzbogacają liczne wzory dokumentów, oświadczenia i zaświadczenia, a także wzory pism procesowych z jednoczesnym ich omówieniem w formie krótkich autorskich komentarzy. W niektórych fragmentach sygnalizowane są również nowe problemy badawcze, które ukazują niezwykłą złożoność teoretycznych zagadnień prawa rodzinnego, oraz mogą stanowić impuls do samodzielnego ich analizowania. 

okladka.jpg

FAMILY  lAW IN POLAND

The publication you receive is an attempt to present selected institutions of the Polish family law in a synthetic and concise manner. In this book, theoretical considerations have been presented in a possibly transparent and legible way, allowing the reader from abroad to independently study and explore this extremely interesting area of ​​law. The book is addressed primarily to students of the ERASMUS program, who come to study at Polish law faculties, as well as to all those who come into contact with the matter of Polish family law for the first time or want to systematize and complement their knowledge. It is worth pointing out that this study is based on the Polish textbook for family law, which appeared under the scientific editing of J.M. Łukasiewicz entitled Family law institutions, although the major inspiration for the preparation of many fragments were the textbooks of other Polish authors, including M. Andrzejewski, T. Smyczyński, T. Sokołowski,
J. Strzebińczyk, G. Jędrejek, A. Zielinski, or J. Ignatowicz and M. Nazar.

źródło: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16062

okladka.bmp

Chińskie prawo rodzinne - zagadnienia wybrane

„Recenzowaną książkę oceniam bardzo wysoko. Prawo chińskie staje się w Europie, w tym także w Polsce, coraz ważniejsze, a jego znajomość coraz bardziej pożądana. Dlatego tak ważne jest, że młode pokolenie zdolnych i pracowitych pracowników nauki dołącza do grona badaczy tej problematyki, a nawet więcej, po prostu je buduje. Co także godne podkreślenia, Autorzy pracę pisali głównie w oparciu o oryginalne źródła, w tym podstawowe akty prawodawcze, w języku chińskim. Jestem przekonany, że recenzowana tu książka będzie jedną z najważniejszych prac na temat prawa chińskiego w polskiej literaturze naukowej, a jej opublikowanie stanie się wydarzeniem naukowym roku 2020”.   

z recenzji Profesora Kamila Zeidlera

 

„Ta książka jest całościowym, bardzo interesującym przedstawieniem i analizą złożonego, bardzo ciekawego prawa chińskiego. Jest to pozycja zdecydowanie udana”.

z recenzji Profesor Katarzyny Bagan-Kurluty

 

Magdalena Łągiewska – doktor nauk prawnych, absolwentka prawa i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Gdańskim, stypendystka rządu chińskiego na East China University of Political Science and Law w Szanghaju i China Youth University of Political Sciences w Pekinie. Autorka licznych publikacji na temat prawa chińskiego, prawa międzynarodowego publicznego oraz teorii i filozofii prawa. Zajmując się komparatystyką prawniczą, biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Ekspert Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Jakub M. Łukasiewicz – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Handlowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad  40 publikacji z zakresu prawa cywilnego. Redaktor i współredaktor naukowy  5 monografii naukowych oraz 3 podręczników akademickich. Wykładowca wizytujący na 10 europejskich i azjatyckich Uniwersytetach (w tym m.in. na Waseda University, Chuo University, Doshisha University, Takasaka City University of Economics).

Łukasiewicz 1.jpg
2....bmp

INSTYTUCJE PRAWA RZECZOWEGO

Autorzy podjęli próbę syntetycznej i zwięzłej prezentacji wybranych instytucji prawa rzeczowego. Swoje rozważania przedstawili w możliwie przejrzysty i czytelny sposób pozwalający Czytelnikowi na samodzielne studiowanie i analizowanie omawianych zagadnień. Objaśnienia rysunkowe (około 60 tabel, wzorów oraz ilustracji) ujawniają zamierzone ambicje autorów do traktowania opracowania jako przejrzystej i komunikatywnej lektury. Nieprzypadkowo publikację wzbogacają wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także pism procesowych - z jednoczesnym ich omówieniem w formie krótkich komentarzy. Szczególny nacisk został położony na aspekty funkcjonalnie powiązane z instytucjami prawa rzeczowego, w tym m.in. na zwięzłą prezentację układu ksiąg wieczystych, podział i rozgraniczenie nieruchomości, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa lokalowego. "[...] praca stanowi rzetelne i interesujące przedstawienie instytucji prawa rzeczowego [...]. Jakkolwiek inspiruje się ona na znanych podręcznikach z zakresu prawa rzeczowego, inaczej rozkłada akcenty prezentowanej materii, koncentrując się na połączeniu aspektu praktycznego z teoretycznoprawnym. Zawiera ponadto szersze niż w opracowaniach podręcznikowych omówienie zagadnień pozakodeksowych". prof. UWM dr hab. A. Bieranowski

Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa

Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 13 i 14 listopada 2018 roku pt. Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa. Wśród Prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele nauk prawnych, socjologicznych, pedagogicznych, pracownicy ośrodków adopcyjnych, miejskich ośrodków pomocy społecznej, a także osoby sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w refera­tach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu Osób, które wspierając merytorycz­nie ideę powstania księgi, włączyły się w projekt zawiązanej grupy naukowej. Dzięki temu dokonana została szczegółowa i kompleksowa ocena współczesnego prawa rodzinnego w zakresie pieczy zastępczej oraz adopcji.

Prawo rodzinne

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulujących problematykę prawa rodzinnego. Wzbogacają ją liczne objaśnienia graficzne: wykresy, schematy blokowe, tabele, a także wzory akt stanu cywilnego i pism procesowych z omówieniem w formie krótkich komentarzy. Poza analizą regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nawiązano do zagadnień dotyczących m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o leczeniu niepłodności oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Autorzy uwzględniają ostatnie nowelizacje, w tym zmiany w zakresie: prawa filiacyjnego  z 2019 r., rozporządzeń do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 2020 r., prawa emerytalnego  z 2018 r. , jak również najnowsze orzecznictwo.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, aplikantów zawodów prawniczych, profesjonalnych pełnomocników, sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie przydatna zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak i dla tych wszystkich, którzy pragną usystematyzować lub pogłębić swoją wiedzę oraz dostrzec skomplikowane zagadnienia teoretyczne w kontekście praktycznego stosowania prawa.

1....jpg

Outline and New Developments of Japanese Inheritance Law

The authors are incredibly happy for having achieved to publish this book on Japanese inheritance law. This book is the fruit of academic collaboration and research conducted by the authors. At the same time, this book would have never seen the light of day without the precious supports of many colleagues and friends. The authors would like to express their gratitude to them. To start with, the authors would like to especially thank the publisher’s reviewers of this book for their trust, kindness and constant inspiration and motivating support during the authors’ scientific research. Our cordial thanks go to Professor Hajime Nishiguchi (Waseda University Institute of Comparative Law, Japan), Professor Dan Rosen (Chuo University Law School, Japan) and Associate Professor Kamil Zeidler (Director of the Centre for East Asian Research, University of Gdańsk, Poland) for their invaluable cooperation. The authors would like to mention here that they got to know each other at the occasion of a seminar organized by Professor Hajime Nishiguchi at Waseda University in Tokyo, in June 2019. The authors had informative conversations during that seminar, that resulted in a long-term scientific cooperation, from which the idea of preparing this book was born

okladka.bmp

Prawne aspekty zmiany płci w wybranych państwach europejskich

- raport IWS -link

bottom of page